Útlánareglur

Hér má finna Útlánareglur Lífeyrissjóðs bankamanna. (samþykktar 23. nóvember 2023)

Gildissvið - 1.gr.

Reglur þessar taka til útlána Lífeyrissjóðs bankamanna til sjóðfélaga. Sjóðurinn veitir sjóðfélögum lán gegn skuldabréfum tryggðum með veði í fasteign í þeim tilgangi að ávaxta eignir sjóðsins. Sjóðfélagalán eru fasteignaveðlán sem veitt eru á grundvelli laga um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016.

Lánsréttur - 2.gr.

Sjóðfélagar sem greiða iðgjöld til sjóðsins, eiga hjá honum réttindi eða taka lífeyri hjá sjóðnum eiga kost á að sækja um lán hjá sjóðnum allt að kr. 70.000.000.-. Lágmarksfjárhæð láns er kr. 1.000.000. Við mat á lánsrétti skulu eldri lán dregin frá áunnum lánsrétti. Lán skulu vera verðtryggð að fullu samkvæmt breytingum á vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Íslands auglýsir. Sjóðfélagar geta valið um að greiða lánin með jöfnum afborgunum auk verðtryggingar eða með annuitetsgreiðslum, þ.e. jöfnum greiðslum afborgana og vaxta, auk verðtryggingar. Lánstími sjóðfélagalána er 5 til 40 ár.

Veðtrygging - 3.gr.

Lán er einungis veitt gegn veði í íbúðarhúsnæði. Íbúðarhúsnæðið skal vera í eigu lántakandans eða maka eða sambúðaraðila. Ekki er tekið veð í íbúðarhúsnæði annarra aðila. Ef eignin er sameign hjóna eða sambúðaraðila skulu báðir aðilar undirrita lánsumsókn og veðskuldabréf sem lántakendur. Leyfð eru önnur lán á undan láni frá sjóðnum, en hvorki fjárnám né lögtök. Lán sjóðsins ásamt öðrum lánum á undan í veðröð, má við lánveitingu ekki fara fram úr 70% af kaupverði eða matsverði sbr. 2. mgr., hvort af þessu er lægra enda sé veðhlutfall ekki hærra en 100% af brunabótamati húsnæðis að viðbættu lóðarmati. Ef veðhlutfall er umfram 65% er almennt gerð krafa um 1. veðrétt. Heimilt er að veita undantekningu frá framangreindri kröfu um 1. veðrétt ef lánsfjárhæð frá öðrum lánveitanda er innan við 10% af verðmæti fasteignar.

Sjóðstjórn má hverju sinni láta matsmann sinn meta fasteign, telji hún ástæðu til þess. Mat skal framkvæmt á kostnað umsækjanda.

Húsnæði í smíðum telst veðhæft sé lagt fram fokheldisvottorð og staðfesting á smíðatryggingu og tryggingu byggingastjóra, ásamt verðmati sbr. 3. mgr. og skal þá miðað við veðhlutfall að hámarki 70% matsfjárhæðar. Liggi ekki fyrir brunabótamat, skal leggja fram staðfestingu á smíðatryggingu.

Ef stjórnin telur þörf á frekari upplýsingum um fasteign, er henni jafnframt heimilt að krefjast fyllri gagna, áður en til lánveitingar kemur.

Við mat á veðhæfni húsnæðis skal uppreikna áhvílandi lán í erlendum gjaldmiðlum með stuðlinum 1,3 eftir umreikning í íslenskar krónur.

Ekki er veitt lán gegn veði í ósamþykktu íbúðarhúsnæði né íbúðarhúsnæði sem fellur undir félagslega íbúðakerfið. Að jafnaði eru ekki veitt lán til einstaklinga með veði í fleiri en tveimur fasteignum. Ekki er lánað vegna fasteigna sem nýttar eru í atvinnuskyni.

Mat á greiðslugetu og lánshæfi - 4.gr.

Framkvæma skal mat á greiðslugetu og lánshæfi umsækjanda og maka hans eða sambúðaraðila, ef eignin sem veðsett verður er sameign beggja aðila. Mat má byggja á greiðslumati og lánshæfismati sem framkvæmt er af viðurkenndri fjármálastofnun og í samræmi við lög um neytendalán nr. 33/2013. Fylgigögn, sem liggja til grundvallar greiðslumati, skulu afhent sjóðnum og varðveitt í 5 ár.

Sjóðnum er ávallt heimilt að hafna umsókn um lán eða takmarka lánsfjárhæð ef greiðslugeta eða lánshæfi er talið ófullnægjandi. Ef greiðslugeta eða lánshæfi eru metin veik, en virði veða eru engu að síður fullnægjandi, skal lántaki upplýstur um það mat. Skal almennt miðað við þau mörk að niðurstaða greiðslumats sé jákvæð og að líkur á vanskilum innan 12 mánaða séu metnar undir 5%.

Lánsumsókn og afgreiðslutími - 5.gr.

Lánsumsókn skal skilað á eyðublaði sem sjóðurinn býður hverju sinni og það undirritað af sjóðfélaga og maka eða sambúðaraðila ef veðið sem á að tryggja lánið er í sameign þeirra. Skal henni skilað til skrifstofu sjóðsins í seinasta lagi einni viku fyrir þann fund stjórnar sem á að fjalla um hana. Stjórn sjóðsins er heimilt að leita staðfestingar á gögnum sem lögð eru fram með umsókn. Mikilvægt er að lánsumsóknir séu skýrar og greinagóðar og veiti fullnægjandi upplýsingar.

Ásamt umsókn skal skila veðbókarvottorði, staðfestingu á brunabótamati og staðfestingu á stöðu áhvílandi lána á eigninni t.d. í formi nýjustu afborganakvittana eða greiðslutilkynninga frá viðkomandi stofnun.

Lán er að jafnaði afgreitt á innan við 10 vinnudögum frá því að umsókn er afgreidd á fundi stjórnar.

Uppgreiðsla - 6.gr.

Lántakanda er heimilt að greiða lán sitt upp hvenær sem er á lánstímanum, ef hann óskar þess, án sérstakrar þóknunar.

Lántökukostnaður og innheimtukostnaður - 7.gr.

Lántökugjald er föst krónutala samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni og er dregið frá andvirði lánsins við útborgun. Tilkynnt skal um breytingar á lántökugjaldi með 30 daga fyrirvara að jafnaði á heimasíðu sjóðsins sem og með öðrum hætti sem uppfyllir ákvæði 13. gr. laga nr. 33/2013.

Önnur gjöld, svo sem vegna innheimtu og skjalagerðar greiðast samkvæmt gjaldskrá banka.

Um ákvörðun vaxta - 8.gr.

Vextir sjóðfélagalána eru fastir út lánstímann en stjórn sjóðsins tekur ákvörðun um fasta vexti á hverjum tíma.

Gildistaka - 9.gr.

Reglur þessar öðlast þegar gildi. Koma þær í stað útlánareglna frá 29. janúar 2018.